Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"

 

Извештај о рад Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања ученика  на крају првог полугодишта 2015/ 2016. године   

Први састанак Тима одржан је 9. 10. 2015.године. Претходно је у августу усвојен годишњи план  и предложени су чланови. Потврђени су чланови Тима за заштиту од насиља, злостављања и  занемаривања ученика: Славица Стајковићи, Даница Марковић, Дејан Стојановић,Драган Утвић, координатор Весна Топаловић, педагог  Мића Најдановић и директор Небојша Бјелић. Констатовано је да од почетка године није забележен никакав случај насиља било ког степена јер поучени искуством од прошле школске године, на време се предузимају превентивне мере које спречавају насиље у школи. Једна од мера је припрема Дана школе и културноуметничког програма поводом овог важног датума. Анализиран је извештај о матурској екскурзији која је  је одржана почетком септембра. Оцењено је да је све прошло у најбољем реду, без  иједног инцидента. Међусобно дружење,стицање знања  и толеранција су обележили ову екскурзију. У школи је током септембра одржано више предавања поводом акције Реци не насиљу у организацији полицијске управе Прокупље, Центра за социјални рад Прокупље и Канцеларије зa младе Пркупље. Констатована је велика заинтересованост ученика за ова предавања и самим тим је закључено да оваква догађања значајно доприносе спречавању насиља у школи. Договрено је и да се пружи већа подршка наставницима и разредним старешинама у примени  преветивних мера, као и већа сарадња са ученичким парламентом.

Други састанак Тима одржан је 3.11. 2015. године. Прва тачка дневног реда је била упознавање са дописом Школске управе у Нишу од 23.10.2015. године . Закључено је да су предузете све мере за повећање нивоа безбедности ученика у школи права и дужности ученика ,наставника и запослених су истакнута на више места у школи, као и имена чланова Тима  са контакт информацијам  и повећан је број дежурства наствника у школи. Анализирано је стање у школи и закључено да нема случаја насиља у школи било ког степена захваљујући превентивним активностима, попут организације Дана школе и ван школским активностима у којима учествују велики број ученика, сви насвници, разредне старешине и професрке српског језика Славица Стајковић, Миљна Владимировић и Весна Топаловић. Поводом треће и четврте тачке закључено је да се стално пружа подршка одељенским старешинам и наставницима у примени превентивних мера и да се прати њихов рад.Ради се и на што бољој сарадњи са ученичким парламентом, као и на што већој сарадњи са родитељима.Договорено је и ажурирање сајта информацијама и фотографијма са трибине Реци не насиљу.

Трећи састанак Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања одржан је 29.1.2015. године са следећим тачкама дневног реда 1. Анализа стања у школи и увид у присутност насиља у школи и сагледавање облика насиља, 2. Прaћење реализације активности у складу са программ наставницим   превентивних и интервентних активности, 3. Припрема извештаја о раду Тима на крају првог полугодишта,  4. Сарадња са стручним тимовима школе и пружање стручне подршке Тиму за инклузивно образовање. У школи није забележен  никакав облик насиља било ког степена. У складу са програмо превенције и интервенције, поред приредбе одржане поводом Дана школе, припреман је и пригодан културни програм поводом школске славе, Светог Саве, где су ученици  кроз слободне активности, показивали своје таленте и интересовања. Представници  ученичког парламента присуствују сасатанку Тима и сарадња се може оценити као веома добра. На часовима одељенске заједнице, грађанског васпитања и верске наставе  и на осталим наставним предметима промовишу се прихватљиви облици понашања, развија се самокритичност сопственог понашања, подстиче се развијање толеранције, друштвено одговорног понашања, саосећања и бриге за друге. Сарадња са осталим стручним тимовима је константна и интензивна, нарочито са Тимом за инклузивно образовање и самовредновање. Сарадња са Стручним тимовима се највише остварује кроз заједничке активности на образовању и васпитању учника.

Закључено је приликом израде полугодишњег извештаја да је Тим за заштиту ученика од насиља активно обављао све предвиђене активности и благовремено деловао  нa спречавању било каквих   случаја насиља, тако да током овог полугодишта није било никаквих  случаја насиља. Остварена је значајна сарадња са осталим  школским Тимовима и свим субјектима у школи који доприносе превенцији насиља или примени интервентних мера.О свим овим активностима уредно је вођена документација.

                                                                                                                      Координатор тима

                                                                                                                    Весна Топаловић

 

Годишњи  извештај о раду Тима за заштиту ученика од насиља , злостављања и занемаривања на крају школске 2014 /15. године

Први састанак Тима одржан је 9. 10. 2014. Претходно је у августу усвојен Годишњи и Акциони  план  и предложени су чланови. Потврђени су чланови Тима и предочене су чињенице у случају насиља између ученика  II и III разреда. Закључено је да су ученици дали изјаве и да је са њима обављен разговор. Разговор је обављен и са родитељима ученика. Закључено је да се ради о другом нивоу насиља. О свему томе уредно је вођена документација и предузете су мере које су дале резултате. Између ове двојице дечака дошло је до помирења које су иницирали чланови Тима и ученици школе.

Други састанак Тима одржан је 27.10. 2014 године. Прва тачка дневног реда је била посредовање и помоћ у решавању случаја трећег нивоа насиља  између ученице другог разреда и ученице четвртог разреда. Поводом овог случаја Тим за заштиту деце од насиља  је оценио да су све мере уредно предузете у посредовању, помоћи и решавању овог случаја. Обављени су разговори са ученицама које су учествовале у насиљу и њиховим родитељима. О свему томе уредно је вођена документација. Надаље између девојчица није било инцидената, што је уредно испраћено. На истом сатанку Тима друга тачка је била питање безбедности у установи. Закључено је да је безбедност на задовољавајућем нивоу и да треба донети план заштите ученика од насиља. Трећа тачка је била истицање кућног реда на видно место како би сви радници и ученици школе имали у виду своја права и дужности и четврта тачка дневносг реда је била договор око израде плана заштите  ученика од насиља и прерасподела послова.  

Трећи састанак Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања одржана је 10.11.2014 године са следећим тачкама дневног реда: 1. Анализа стања у школи и увид у присутност насиља у школи и сагледавање облика насиља, 2. Пружање потребне помоћи наставницима, одељенским старешинама у примени програма  превентивних и интервентних активности, 3. Праћење реализованих активности одељенских заједница, 4. Реаговање у случајевима насиља, сарадња са ученицима и родитељима, 5. Ажурирање сајта школе на којем ће бити информације о активностима Тима. Након два случаја насиља у октобру месецу, када су предузете све потребне мере, у школи више није било насиља јер се благовремено делује применом превентивних и интервентних активности, попут организовања школских приредби и секција. Стално се пружа подршка наставницима, одељенским старешинама у примени програма превентивних и интервентних мера. Стално и континуирано се прати рад одељенских заједница. Оцењено је да се у претходна два случаја насиља благовременнно деловало и да је остварена адекватна сарадња са ученицима и родитељима, као и да се стално ради на спречавању нових случаја насиља.На ажурирању сајта школе ангажовани су професори информатике и очекује се да почетком другог полугођа сајт школе буде ажуриран тако да ће активности Тима бити и на овај начин доступне свим заинтересованима.

Дана 16.12.2014. године одржан је састанак Тим за заштиту ученика од насиља,злостављања и занемаривања  са следећим тачакама дневног реда 1. Анализа стања у школи и увид у присутност  насиља у школи и сагледавање облика насиља, 2. Праћење реализације активности у складу са програмом превенције и интервенције, 3. Припрема извештаја о раду Тима на крају првог полугодишта. У школи није забележен ни један случај насиља, нити пријављен  ни један случај насиља јер су мере које су претходно предузете дале резултате. Два случаја насиља у октобру успешно су решена и предузете су мере, укључујући и уредно вођење документације. Према речима разредних страешина ових ученика , ови ученици након ових инцидената нису имали никаквих испада, па је закључено да су мере делотворне. У складу са програмом превенције и интервенције, 10.октобра 2014. године одржана је приредба поводом Дана школа , где су се професорке Весна Топаловић, Славица Стајковић и Миљана Владимировић и ученици драмске и рецитаторске секције ангажовали на организовању школске приредбе. Учешће у приредби су самовољно узели и остали ученици.Чак су и пробе биле посећене јер су они који не учествују желели да виде како теку припреме. Поводом Дана Светог Саве поново је одржана  приредба , одржана је приредба и пригодна прослава и већина ученика и професора учествовала је многим светосавским активностима. Представници ђачког парламента редовно присуствују састанцима Тима за заштиту ученика  од  насиља и редовно се размењују информације. На часовима одељенске заједнице,грађанског васпитања, верске наставе и на осталим наставним предметима промовишу се прихватљиви облици понашања. Развија се самокритичнност сопственог понашања, подстиче се развијање толеранције, друштвено одговорног понашања, саосећања и бриге за друге.Очекују се ускоро ажурирање сајта на коме би се нашле информације о раду Тима.

Током другог полугодишта састанци Тима за заштиту ученика од насиља су се редовно одржавани и предузете су и анализиране  многе активности на превенцији насиља, тако да у школи није забележен, у овом периоду, ниједан случај насиља у школи. На састанку  који је одржан 11.2. 2015. Године усвојен је једногласно полугодишњи извештај о раду Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. Одржана је приредба поводом Дана Светог Саве на којој су учешће узели многи ученици школе, поред чланова рецитаторске и драмске секције. Одељенске старешине су редовно сарађивале са Тимом и  активно учествовале у промовисању прихватљивих облика понашања, критичности према сопственом понашању ученика, подстицању и развоју толеранције, на друштвено одговорном понашању и на бризи  и саосећању  за другу. Одељенске старешине су активно учествовале и у разрешењу случаја избацивања из  средњошклолског  Дома двојице ученика наше школе. Сарадња између Тимова, а нарочито са Тимом за инклузију је била на завидном нивоу,као и са свим кључним носиоцима превенције насиља: Саветом родитеља, Наставничким већем,Ђачким парламентом...

У сарадњи са активом наставника информатике ажуриран је сајт школе.

Закључено је приликом израде годишњег извештаја да је Тим за заштиту ученика од насиља активно обављао све предвиђене активности и благовремено деловао у два случаја насиља, што је допринело спречавању нових случаја насиља. Остварена је сарадња са осталим  школским Тимовима и свим субјектима у школи који доприносе превенцији насиља или примени интервентних мера.О свим овим активностима уредно је вођена документација.

                                                                                                         Координатор тима 

                                                                                                          Весна Топаловић

Промотивни видео

Erasmus+ Programme