Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"
Пољопривредна школа "Радош Јовановић Сеља"

  

Пољопривредна школа „Радош Јовановић Сеља“

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

 

 

 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДОВА

  РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2/2015

  

врста Поступка

 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

                                                           

Укупан број страница конкурсне документације

49

                                                                                                                                         

 Прокупље, новембар 2015. године

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј

 

 

 • I.      ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА;
 • II.    ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ:
 • 1.  ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ;
 • 2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ;
 • III.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ;
 • 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 75;
 • 2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ по чл. 76;
 • IV.   УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА по чл. 77;
 • V.    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ;
 • VI.  ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ - ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ;
 • VII. НЕОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ – ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ;
 • ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА – ОБРАЗАЦ 1
 • ПОНУДА – ОБРАЗАЦ 2
 • ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА – ОБРАЗАЦ 3
 • ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА – ОБРАЗАЦ 4
 • ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ који наступа самостално – ОБРАЗАЦ 5
 • ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ који наступа са подизвођачима – ОБРАЗАЦ 6
 • ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА о ангажовању подизвођача – ОБРАЗАЦ  7
 • ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ – ОБРАЗАЦ 8
 • ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ  КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ – ОБРАЗАЦ 9,
 • ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ-НОСИОЦУ ПОСЛА КАО ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ОБРАЗАЦ 10,
 • ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ОБРАЗАЦ  11
 • ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ – ОБРАЗАЦ  12
 • ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНИМ ИЗВОЂАЧИМА РАДОВА – ОБРАЗАЦ  13
 • ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОБРАЗАЦ  14
 • ОБРАЧУН ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – ОБРАЗАЦ 15
 • ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ – ОБРАЗАЦ 16
 • ИЗЈАВА (заштита на раду и интелектуална својина) – ОБРАЗАЦ 17
 • МОДЕЛ УГОВОРА – ОБРАЗАЦ 18
 • ДИНАМИЧКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАДОВА - ОБРАЗАЦ  19
 • ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА– ОБРАЗАЦ 20
 • ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ОБРАЗАЦ  21
 • ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ – ОБРАЗАЦ  22

  

I.  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

            На основу члана 31. и 39. Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15),  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-2/2013-01 од 27.03.2013.године, Правилника о изменама и допунама Правилника о обавезним елементима конкурсне докуметације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова број 110-00-15/2013-01 од 25.11.2013.год. и Одлуке о покретању поступка јавне набавке  бр. 01-632 од 06.11.2015. године, позивају се понуђачи да поднесу писану понуду за доделу и закључење уговора о јавној набавци радова.

 

Назив наручиоца:

Пољопривредна школа ''Радош Јовановић Сеља''

Адреса наручиоца:

18 400 Прокупље, Вука Караџића бр. 1

Е-mail адреса наручиоца:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Врста наручиоца:

Установа

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета:

Радови

     

 

Кратак опис предмета набавке:

Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији подова у учионицама Пољопривредне школе ''Радош Јовановић Сеља'' у Прокупљу. Место извођења радова је на адреси; Вука Караџића бр. 1, 18400 Прокупље.

Опис предмета садржи природу и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова:

Ознака предмета набавке:

45432114 – Текуће поправке и одржавање

Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

 

            Конкурсну документацију понуђачи могу преузети на један од начина:

 • лично/непосредно у просторијама наручиоца у Прокупљу ул. Вука Караџића бр. 1, канцеларија секретара школе, сваким радним даном у времену од 08:00 – 14:00 часова све до истека рока за достављање понуда,
 • са сајта Портала за јавне набавке као и
 • поштом/ел.поштом или курирском службом, понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације на један од наведених начина. Документација ће у овом случају бити послата најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева, на захтевани начин и то о трошку понуђача. Уколико се потенцијални понуђач одлучи за наведени начин преузимања конкурсне документације, неопходно је да на име трошкова штампања и достављања исте на адресу понуђача извршити уплату у износу од 1.000,00 динара на рачун наручиоца 840-810660-35. Наручилац не сноси одговорност за рок трајања испоруке извршене путем поште и курирске службе.

 

Понуђачи који преузму конкурсну документацију на један од наведених начина и који донесу одлуку о активном учешћу у јавној набавци су у обавези да попуне, потпишу и овере ''Потврду о преузимању конкурсне документације'' и исту непосредно, путем поште или скенирану доставе на адресу наручиоца или на Е-mail адресу: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Напомена: Само понуђачи који доставе ''Потврду о преузимању конкурсне документације'' искључиво у писаном облику (поштом, електронском поштом, факсом), могу тражити додатне информације или објашњења у вези са конкурсном документацијом најкасније 5 (пет) радних дана пре истека рока за подношење понуда.

Понуде морају бити припремљене и поднете у складу са позивом за подношење понуде и конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да испуњава све обавезне и додатне услове из конкурсне документације одређене у складу са чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да  приликом подношења понуде достави тражене прилоге као и да  попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији,  јер ће се једино понуда која буде достављена са траженим прилозима и попуњеним, потписаним и овереним обрасцима узети у разматрање.

Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је у писаном облику доставе у запечаћеној коверти/кутији на адресу  наручиоца у Прокупљу, ул. Вука Караџића бр. 1 са назнаком ''Понуда за јавну набавку радова  бр. 2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ'',  најкасније до дана 23.11.2015. године до 13.00 часова.

Коверат/кутија на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача. Понуђач је дужан да на полеђини коверте/кутије назначи назив, адресу, телефон и име и презиме контакт особе понуђача, као и да ли понуђач наступа самостално, са подизвођачем или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити назив, седиште за сваког члана и назначити ко је носилац посла - овлашћени члан групе.

Понуђач је у обавези да понуду, обрасце и доказе захтеване конкурсном документацијом достави у затвореној коверти или кутији, затворено и упаковано на начин да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати поједини листови, односно прилози као и да се приликом отварања понуде са сигурношћу може утврдити да се понуда први пут отвара. Напомена: документе финансијског обезбеђења (менице и менична овлашћења) упаковати неоштећене са осталом траженом документацијом.

Наручилац ће приликом пријема понуда на коверти/кутији обележити ''Време, евиндециони број и датум пријема понуде'' према редоследу приспећа. Свим понуђачима који понуду доставе непосредно наручилац предаје ''Потврду о пријему понуде''.

Понуде које буду стигле до наведеног рока сматраће се ''Благовременом понудом'' и узеће се у разматрање. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Напомена: Уколико понуђач подноси  понуду путем поште, без обзира да ли је послао понуду обичном, препорученом пошиљком или путем брзе поште, релевантна је једино чињеница када је наручилац понуду примио, односно да ли је наручилац примио понуду пре истека рока за подношење понуда (у којој ситуацији ће понуда бити благовремена), те није релевантан моменат када је понуђач послао понуду.

Јавно отварање понуда ће се обавити одмах након истека рока за достављање понуда тј. дана  23.11.2015. године у 13.00 часова у просторијама наручиоца у Прокупљу , ул. Вука Караџића бр. 1, канцеларија директора школе. Отварању понуда може присуствовати свако заинтересовано лице а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача који су дужни да пре почетка отварања понуда комисији за јавну набавку поднесу овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

Критеријум за оцену понуда је: најнижа понуђена цена

Одлука о додели уговора ће бити донета у року од  10 (десет) дана, рачунајући од дана јавног отварања понуда.

 Додатне информације се могу добити до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана на тел: 027/331-213 од 08:00 до 14:00 часова.  Особа за контакт је Срђан Костић,  секретар школе, телефон: 027/331213 или 0616636662, Е-маил адреса: srdjankostic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

II.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

 

Назив наручиоца:

Пољопривредна школа ''Радош Јовановић Сеља''

Адреса наручиоца:

18 400 Прокупље, Вука Караџића бр. 1

Е-mail адреса наручиоца:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке:

Радови

Циљ поступка:

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности

Лице за контакт:

Име и презиме:

Срђан Костић

Функција:

Секретар школе

Телефон:

027/331 213

Е-mail адреса:

srdjankostic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

     

 

II.2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

1.Опис предмета набавке:

А.Детаљан опис предмета набавке:

Демонтажа, утовар и одвоз дрвених подних сокли бродског пода, подних лајсни паркета и  пода од ламината и лајсни. Набавка и постављање јеловог бродског пода дебљине 22 мм,

на перо и жљеб преко постојећег бродског пода и равњајућег слоја од сувог песка.

Првокласан, без чворова и сув бродски под израдити по детаљима и упутству пројектанта.

Даске спојити на перо и жљеб.

Поред зидова поставити храстову профилисану соклу висине 8

цм, дебљине 2,2 цм. С

учељавања геровати и соклу причврстити месинганим холшрафовима са типловима на размаку до 80 цм.

Стругање и бојење лазурним бојама бродског пода и паркета.

 

Б.Обавеза поседовања посебне дозволе за обављање делатности:

 

Није потребна посебна дозвола

 

2.Партије:

Јавна набавка није обликована по партијама

3.Ознака предмета набавке:

 

45432114 – Текуће поправке и одржавање

Ознака из класификације делатности односно назив и ознака из општег речника набавке:

 

III.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Право учешћа имају сва заинтересована правна лица и предузетници – тј. понуђачи, који испуњавају обавезне и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из конкурсне документације утврђених у свему према чл.75 и 76. Закона о јавним набавкама и то:

 

 

III.1. Обавезне услове по чл. 75.:

 

 1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.
 2. Он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита и кривично дело преваре.
 3. да му није изречена мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда.
 4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
 5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.
 6. да испуњава све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да је понуђач ималац права интелектуалне својине.

 

III.2. Додатне услове утврђене на основу чл. 76.:

 

 1. да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације односно претходни стечајни поступак.
 2. да располаже неопходним пословним капацитетом и то:

да је у претходне 3 (три) године не рачунајући 2015.год. изводио исте или сличне радове, који су предмет јавне набавке.

 1. да располаже довољним кадровским капацитетом и довољним техничким капацитетом.

 

 1. УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА:

 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и условима конкурсне документације понуђач доказује у складу са чл.77. Закона о јавним набавкама и у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова бр.110-00-6/2013-01 од 27.03.2013.године и Правилника о изменама и допунама Правилника од 25.11.2013.год. достављањем следећих доказа:

 

Доказивање обавезних услова:

 

 1. Услов III.1.тачка 1. –Да је регистрован, доказује се:
 • За правна лица: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда
 • За предузетнике: Изводом из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра

Напомена:

 • Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача:
 1. Услов III.1.тачка 2. – Није осуђиван, доказује се:
 • За правна лица: Изводом из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.
 • За предузетнике: Изводом из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Напомена:

 • Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума отварања понуда.
 • Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача:
 1. Услов III.1.тачка 3. - Мера забране обављања делатности, доказује се:
 • За правна лица: Потврдом привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности.
 • За предузетнике: Потврдом прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности.

Напомена:

 • Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума отварања понуда са датумом издавања документа после објављивања позива за подношење понуда.
 • Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови  групе понуђача:
 1. Услов III.1.тачка 4. – Измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине, доказује се:
 • За правна лица и предузетнике: Уверењем Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Напомена:

 • Наведени доказ не може бити старији од 2 (два) месеца рачунајући од датума отварања понуда.
 • Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача:  

 

 1. Услов 1.тачка 5. - Важећа дозвола за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, само ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом за радове који су предмет јавне набавке.

Напомена:

 • Овај доказ-дозвола се доставља само за специфичне делатности-радове за које је таква дозвола предвиђена посебним прописом и уколико је то наведено у конкурсној документацији.

 

 1. Услов III.1.тачка 6. – доказује се Изјавом - Образац 17, 17а и 17б – о испуњености свих обавеза које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да је понуђач ималац права интелектуалне својине.

Напомена:

 • Наведени доказ се доставља у оригиналу на обрсцу бр. 17, 17а и 17б из конкурсне документације.
 • Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача: 

 

Напомена:

Лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова.

 

Доказивање додатних услова:

 

 1. Услов III.2.тачка 1. – Стечај и ликвидација, доказује се Потврдом надлежног

      органа да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације односно претходни  

      стечајни поступак.

Напомена:

 • Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача:

 

Напомена:  

-  Oвај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно-кумулативно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача.

 

 1. Услов III.2.тачка 3. - Кадровски капацитет, доказује се:

 

 • За одговорне извођаче радова - Фотокопијом личне лиценце бр.________ са Потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета, заједно са доказима о радном статусу наведеног лица и то у зависности од начина ангажовања:

 

 • За лице у сталном радном односу код понуђача – фотокопија радне књижице и М3А обрасца, уз изјаву понуђача да ће наведено лице решењем бити именовано за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.
 • За лице које није запослено код понуђача: фотокопију уговора о делу, уговора о обављању привремених и повремених послова или други уговор о радном ангажовању на извођењу радова који су предмет ове јавне набавке уз изјаву понуђача да ће наведено лице решењем бити именовано за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.

 

 • За квалификоване извршиоце – Фотокопијом радне књижице и М3А обрасца за сваког мајстора тражене квалификације
 • За наквалификоване извршиоце - Фотокопијом радне књижице и М3А обрасца за сваког радника

 

Напомена:

 • Овај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно-кумулативно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача

 

 1. Услов III.2.тачка 4. - Технички капацитет, доказује се - Фотокопијом књиговодствене картице основног средства и фотокопијом пописне листе са стањем на дан 31.12.2014. године заједно са фотокопијом важеће саобраћајне дозволе за моторна возила. Техничка опремљеност понуђача може се доказати и фотокопијом уговора о набавци опреме односно фотокопијом уговора о закупу или лизингу. Понуђач је у обавези да на фотокопији пописне листе флуоросцентним маркером подвуче сваку од тражених машина, опреме и транспротних возила.

Напомена:

 • Овај доказ доставља само понуђач, односно група понуђача испуњава заједно-кумулативно, док подизвођач не може допуњавати овај услов за понуђача.

Напомена:

У складу са чл. 79 Закона докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију напред наведених доказа о испуњености свих или само појединих (тражених), обавезних и додатних услова.                                        

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

 • ЈЕЗИК ПОНУДЕ

 

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

 

 • САДРЖИНА ПОНУДЕ

 

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.

 

 • ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДА

 

Понуђач може да измени, допуни или опозове понуду, писаним обавештењем, само пре истека рока за подношење понуда.

Обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде се доставља са ознаком “Измена понуде”, ''Допуна понуде'' или “Опозив понуде” за јавну набавку бр. 02/2015. год. за јавну набавку радова - Реконструкција подова.

 

 • ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТИМ ПОНУДАМА

 

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

 • ОЦЕНА ПОНУДЕ

 

Наручилац ће одбити све неблаговремене, неисправне и неодговарајуће понуде а може да одбије и неприхватљиве понуде, у смислу Закона о јавним набавкама.

           

 • ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се иста неће понављати  у току исте буџетске године.

 

 • АЛТЕРНАТИВНА РЕШЕЊА – ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

 

Понуде са варијантама нису дозвољене.

 

 • КРИТЕРИЈУМ

           

Након прегледа и стручне оцена понуда наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде а све Прихватљиве понуде рангирају се применом критеријума најниже понуђене цене.

Уколико након прегледа и стручне оцене понуда, две или више понуда буду имале једнаку понуђену цену, наручилац ће као најповољнију изабрати понуду са понуђеним краћим роком за извођење радова.

Напомена: Понуде понуђача који нису у систему ПДВ-а и понуђача који су у систему ПДВ-а рангирају се тако што се упоређују укупно понуђене цене без ПДВ-а.

 

 

 • ВАЛУТА

 

Вредности у конкурсној документацији и понуди исказују се искључиво у динарима.

 

 • ЦЕНА

 

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом, а понуђачи који нису у систему ПДВ-а исказују само укупну цену. Понуђена цена мора бити фиксна тј. не може се мењати у току реализације уговора.

Укупну цену је потребно изразити нумерички и текстуално.

 

 • УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

 

Нема авансног плаћања. Плаћање ће се вршити на основу испостављених привремених ситуација и по окончаној ситуацији, сачињених на основу јединичних цена из понуде и стварно изведених количина радова по уговореним позицијама, што се доказује овереним листовима грађевинске књиге потписаним и овереним од стране одговорног извођача радова и стручног надзора.

Привремена ситуација мора износити минимум 10 % од уговорене вредности.

Рок плаћања не може бити краћи од 10 (десет) дана нити дужи од 45 (четрдесет пет) дана рачунајући од дана пријема привремених и окончане ситуације.

 

 • РОКОВИ И ДИНАМИЧКИ ПЛАН:

 

- Рок извођења радова не може бити дужи од 30 (тридесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а понуђени рок мора бити усаглашен са приложеним динамичким планом.

- Динамички план извођења радова којим ће бити дефинисани динамика и рокови извођења радова по врстама и позицијама који мора одговарати понуђеном року.

- Гарантни рок за изведене радове не сме бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје објекта-радова и потписивања Записника о примопредаји радова.  Гарантни рок за уграђену опрему и материјал се утврђује сходно гарантном листу произвођача и тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова.  

 

 • ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

 

Понуђач је у обавези да достави Предмер и предрачун радова, на којем ће се на јасан и недвосмислен начин видети технички опис позиција радова којим ће бити дефинисана технологија и квалитет извођења радова као и материјал неопходан за реализацију сваке позиције радова појединачно као и структура и јединичне цене предметних позиција радова.

 

 • СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

 

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави потписан и оверен образац изјаве у којој ће потврдити намеру:

 1. да ће након закључења уговора доставити наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60 (шездесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова;
 2. да ће на дан примопредаје радова наручиоцу предати бланко сопствену меницу и менично овлашћења за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5 % (највише до 10 %) од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, у корист Наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дужим од уговореног гарантног рока.

 

 • ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА

 

Заинтересована лица могу искључиво у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, путем електронске поште на Е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или у писаној форми путем поште на адресу: Пољопривредна школа ''Радош Јовановић Сеља'', Прокупље ул. Вука Караџића бр. 1 са назнаком: "Питања за јавну набавку бр. 2/2015 од 6.11.2015.године.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема, подносиоцу захтева доставити одговор у писаном облику и исти истовремено објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

 

 • РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

 

Минимални рок важења понуде је 30 календарских дана рачунајући од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач у својој понуди наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неисправна.

 

 • МОДЕЛ УГОВОРА

 

Овлашћено лице понуђача дужно је да модел уговора попуни, потпише и овери,  чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.

 

 • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

 

Наручилац ће донети Одлуку о додели уговора најкасније у року од 10 (десет) дана рачунајући од дана јавног отварања понуда.

Након спроведене стручне оцене понуда, на основу извештаја комисије наручилац доноси Одлуку о додели уговора, ако је прибавио најмање 1 (једну) прихватљиву понуду.

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће непосредно или електронском поштом достaвити свим понуђачима у року од 3 (три) дана рачунајући од дана доношења одлуке. Понуђачи су у обавези да у зависности од начина достављања на одговарајући начин потврде пријем одлуке (електронски, овереном повратницом...)

У случају да понуђач чија је понуда прихватљива и изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим понуђачем са ранг листе чија је понуда прихватљива. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.

Уговор са прихватљивим понуђачем биће закључен у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача.

 

 • ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

 

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права може у свакој фази поступка јавне набавке поднети захтев за заштиту права. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје се Наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља и Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана пријема одлуке.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Р. Србије уплати таксу у износу од 40.000,00 дин. Број жиро рачуна 840-30678845-06, позив на број: број или ознака јавне набавке; сврха: такса за ЗЗП,назив наручиоца,бр.или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; корисник: буџет Р. Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138 – 167 Закона о јавним набавкама

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке и истовремено објавити обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

 

 

 • ПОШТОВАЊЕ ЗАКОНСКИХ ПРОПИСА И УСЛОВА:

 

         Понуђач, Подизвођач или Члан групе понуђача је дужан да при састављању своје понуде у склопу ''Изјаве'' – Образац 17, 17а и 17б наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

         Понуђач, Подизвођач или Члан групе понуђача је такође дужан да при састављању своје понуде у склопу ''Изјаве'' – Образац 17, 17а и 17б наведе да накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

 • ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – УСЛОВИ, ОБЛИЦИ И ФОРМЕ:

 

Понуђач може поднети понуду као:

 • самосталну понуду,
 • понуду са подизвођачем или
 • заједничку понуду као група понуђача.

 

Уколико се подноси самостална понуда:

 

Понуђач може да поднесе само 1 (једну) понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује као подизвођач или у заједничкој понуди групе понуђача.

 

Уколико се подноси понуда са подизвођачем:

 

 • понуђач је обавезан да то наведе у понуди, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачима, а који не може бити већи од 50%, као и део предметне набавке који ће извршити преко подизвођача.
 • Понуђач је дужан да за наведене подизвођаче уз своју понуду приложи и доказе о испуљеносту обавезних услова дефинисане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) и 6), Закона о јавним набавкама.
 • Подизвођачи нису дужни да испуњавају обавезни услов дефинисан чл. 75. став 1. тачка 5), Закона о јавним набавкама, осим уколико подизвођачу није поверено извођење дела или свих позиција радова који подразумевају овај услов уколико вредност ових радова не прелази 10% укупне вредности радова. Уколико вредност радова који подлежу обавези поседовања посебне дозволе за обављање делатности прелази 10% укупне вредности радова овај услов мора испуњавати и понуђач и подизвођач уколико је истом поверено извођење ових радова.
 • Подизвођачи нису дужни да испуњавају додатне услове дефинисане чл. 76., Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом.

 

Уколико понуду подноси група понуђача:

 

 • Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1 тач.1) до 4). Закона о јавним набавкама.
 • Испуњеност обавезног услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама уколико предмет набавке – врста радова подразумева испуњеност овог услова, доказује члан групе понуђача који је споразумом преузео обавезу извођења ових радова.
 • Додатне услове дефинисане чланом 76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно-кумулативно.
 • Саставни део заједничке понуде групе понуђача је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке мале вредности, који обавезно садржи податке о:

1)         члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2)         понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3)         понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

4)         понуђачу који ће издати рачун;

5)         рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6)         обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

 

Понуђачи из групе понуђача у поступку реализације предмета јавне набавке одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

 

 

2.23     БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ

 

У складу са чл.106. Закона о јавним набавкама, наручилац ће одбити понуду као неисправну ако:

 • понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
 • понуђач не докаже да испуњава додатне услове;
 • понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
 • је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
 • понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или је није могуће упоредити са другим понудама.

 

 1. ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ):

 

 1. Образац 1 - Образац за оцену испуњености услова – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.
 2. Образац 2- Понуда - Понуда мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.

Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.

 1. Образац 3- Образац структуре цене – Предмер и предрачун радова - У предмеру и предрачуну радова морају бити унете јединичне цене сваке позиције радова без ПДВ-а, укупна цена за сваку позицију радова без ПДВ-а, као и збирна рекапитулација са укупним износом исказаним без ПДВ-а, посебно исказаним ПДВ-ом и укупном ценом са ПДВ-ом. Понуђачи ван система ПДВ-а исказују само укупне цене. Предмер и предрачун радова мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.

Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.

 1. Образац 4 - Изјава понуђача о начину наступа -  Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.

Напомена: За групу понуђача, изјаву попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача

 1. Образац 5 – Подаци о понуђачу који наступа самостално - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.

Напомена: Уколико понуђач наступа са подизвођачима или даје заједничку понуду као група понуђача исти не попуњава и оверава овај образац.

 1. Образац 6 – Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачима - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача који наступа са подизвођачима.

Напомена: Понуђач који наступа самостално или даје заједничку понуду као група понуђача не попуњава и оверава овај образац.  

 1. Образац 7 – Изјава понуђача о ангажовању подизвођача - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају заједничку понуду као група понуђача не попуњавају и оверавају овај образац.   

 1. Образац 8 – Подаци о подизвођачу - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица подизвођача.

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају заједничку понуду као група понуђача не попуњавају и оверавају овај образац.

 1. Образац 9 – Изјава чланова групе понуђача који подносе заједничку понуду – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица носиоца посла – овлашћеног члана групе понуђача и сваког члана групе понуђача.

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не попуњавају и оверавају овај образац.

 1. Образац 10 – Подаци о понуђачу-носиоцу посла као овлашћеном члану групе понуђача- Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.

Напомена: Понуђачи који наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не попуњавају и оверавају овај образац

 1. Образац 11 - Подаци о члану групе понуђача – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица свих чланова групе понуђача.

Напомена: Носилац посла-овлашћени члан групе понуђача и понуђачи који наступају самостално или дају понуду са подизвођачима не попуњавају и оверавају овај образац.

 1. Споразум о заједничком наступу групе понуђача.

Напомена: Споразум се доставља само у случају подношења заједничке понуде-понуде групе понуђача и исти потписују сви чланови групе понуђача.

 1. Образац 12 - Изјава понуђача о посети локације – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.

Напомена: За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла-овлашћени члан групе понуђача.

 1. Образац 13 - Изјава понуђача о одговорним извођачима радовима - Изјава мора бити попуњена, потписана и оверена од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача.

Напомена: За групу понуђача, изјаву попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.

 1. Образац 14 - Изјава понуђача о прихватању услова из конкурсне документације – Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.
 2. Образац 15 – Обрачун трошкова припреме понуде - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.

Напомена:

 • Образац се попуњава само уколико понуђач потражује трошкове припреме понуде уколико је наручилац одустао од набавке.
 • Уколико у складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама не постоји основ за потраживање трошкова припреме понуде образац се не попуњава и не оверава.
 1. Образац 16 – Изјава о независној понуди - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.
 2. Образац 17 – Изјава о поштању обавеза заштите на раду и права интелектуалне својине - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.
 3. Образац 18 - Модел уговора - Одговорно-овлашћено лице понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача мора да попуни и парафира сваку страну модела уговора, потпише и овери печатом модел уговора на последњој страни, чиме потврђује да прихвата све елементе модела уговора.
 4. Образац 19 - Динанички план - план реализације – Понуђач мора у приложеној или у слободној форми да достави од стране одговорног – овлашћеног лица понуђача попуњен, потписан и оверен динамички план реализације радова који мора бити усклађен са понуђеним роком за извођење радова.

 

VII. НЕОБАВЕЗНИ САДРЖАЈ ПОНУДЕ (ПРИЛОЗИ И ОБРАСЦИ):

 1. Образац 20 – Овлашћење представника понуђача  - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.

Напомене:

Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако је исту доставило у склопу запечаћене понуде.

Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави Овлашћење представника понуђача за учешће у отварању понуда.

 

 1. Образац 21 – Потврда о преузимању конкурсне документације  - Образац мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране одговорног-овлашћеног лица понуђача или носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача.

Напомене:

 • Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне документације.
 • Попуњену и оверену потврду о преузимању конкурсне документације потенцијални понуђач доставља наручиоцу у најкраћем могућем року.
 • Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници а директно их проследити само понуђачима за које има доказ (достављену потврду о преузимању конкурсне документације) да су преузели конкурсну документацију.
 • У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне документације понуђач не достави Наручиоцу исти не преузима никакву одговорност везано за члан 63. Закона о јавним набавкама.
 • Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о преузимању конкурсне документације.
 1. Образац 22 – Потврда о пријему понуде  - Образац попуњава, потписује и оверава овлашћено лице наручиоца и издаје се само понуђачима који понуду доставе непосредно на адресу наручиоца из позива за достављање понуде.
  • Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о пријему понуде.

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 1.

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

 

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца из конкурсне документације, упознати смо са свим условима и с тим у вези прилажемо следеће прилоге и обрасце о испуњености обавезних и додатних услова и то:

 

Ред. бр.

НАЗИВ ДОКУМЕНТА - ОБРАСЦА

 

 

1.

ОБРАЗАЦ 1 -  Образац за оцену испуњености услова

да

не

 1.  

ОБРАЗАЦ  2 -  Образац понуде.

да

не

 1.  

ОБРАЗАЦ  3 -  Образац структуре цене

да

не

 1.  

ОБРАЗАЦ  4 -  Изјава понуђача о начину наступа

да

не

 1.  

ОБРАЗАЦ  5 -  Подаци о понуђачу који наступа самостално.

да

не

 1.  

ОБРАЗАЦ  6-  Подаци о понуђачу који наступа са подизвођачем.

да

не

 1.  

ОБРАЗАЦ  7 -  Изјава понуђача о ангажовању подизвођача.

да

не

 1.  

ОБРАЗАЦ  8 -  Подаци о подизвођачу

да

не

 1.  

ОБРАЗАЦ  9 - Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду.

да

не

 1.  

ОБРАЗАЦ 10 – Подаци о понуђачу-носиоцу посла.

да

не

 1.  

ОБРАЗАЦ 11 – Подаци о члану групе понуђача.

да

не

 1.  

Споразум о заједничком наступу групе понуђача.

да

не

 1.  

ОБРАЗАЦ 12 – Изјава понуђача о обиласку локације

да

не

 1.  

ОБРАЗАЦ 13 – Изјава понуђача о одговорним извођачима радова

да

не

 1.  

ОБРАЗАЦ 14 – Изјава о прихватању услова из конк. документације

да

не

 1.  

ОБРАЗАЦ 15 – Обрачун трошкова припреме понуде.

да

не

 1.  

ОБРАЗАЦ 16 – Изјава о независној понуди.

да

не

 1.  

ОБРАЗАЦ 17 –Изјава о поштању обавеза заштите на раду и права инт. својине

да

не

 1.  

ОБРАЗАЦ 18 – Модел уговора о извођењу радова.

да

не

 1.  

ОБРАЗАЦ 19Динамички план реализације радова.

да

не

 1.  

ПРИЛОГ 20 – Овлаћење представника понуђача

да

не

 1.  

ОБРАЗАЦ 21 – Потврда о преузимању конкурсне документације

да

не

 1.  

ОБРАЗАЦ 22 – Потврда о пријему понуде

да

не

 

                   

 

 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

М. П

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:

Образац попуњава, потписује и оверава одговорно - овлашћено лице:

-          понуђача који наступа самостално

-          понуђача који наступа са подизвођачем,

-          подизвођача,

-          носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача и

-          члана групе понуђача.

За подизвођача и члана групе понуђача достављају се само они прилози односно попуњавају само обрасци који се односе на исте.

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког подизвођача и сваког  члана групе понуђача.

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 2

 

 

На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке                                               бр. ______ од ___.___.2015.године, чији је предмет набавка радова – ______________________________________,  д о с т а в љ а м о

 

П О Н У Д А

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

 

Назив понуђача:_______________________________________________________________

Седиште и адреса понуђача: :___________________________________________________

Матични број _________________________________, ПИБ __________________________

Текући рачун _________________________ код пословне банке ______________________

 

 1. Да квалитетно извршимо све радове у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:

 

а) самостално                   б) са подизвођачем              ц) заједничка понуда               

 

 Напомена: Заокружити једну од понуђених опција

 

 1. Да радове изведемо по цени:

 

2.а. За понуђаче у систему ПДВ-а:

 

Укупна вредност радова изражена у динарима без ПДВ-а:

дин.

Укупна вредност ПДВ-а по стопи од ___%:

дин.

Укупна вредност радова изражена у динарима са ПДВ-ом:

дин.

Словима:

 

2.б. За понуђаче који нису у систему ПДВ-а:

 

Укупна вредност радова изражена у динарима:

дин.

Словима:

 

 

 1. Рок завршетка радова: _____ ( __________) календарских дана од дана увођења у      

     посао (мин. рок 30 календарских дана/макс. рок 90 календарских дана).

 1. Гарантни рок за све радове: ___ ( ______ ) година, рачунајући од дана комисијске

     примопредаје објекта/радова (гарантни рок не може бити краћи од 2 године)

 1. Важност понуде: ____ ( ______________ ) календарских дана рачунајући од дана

     отварања понуда ( не може бити краћи од 30 дана )

 1. Начин плаћања:

 

б) без аванса-на основу испостављених привремених и окончане ситуације у року од ____ (________) календарских дана. (Рок плаћања не може бити краћи од 10 нити дужи од 45 календарских дана)

 

 

 

 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

М. П

 

 

 

ОБРАЗАЦ 3

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

 

ПОНУДА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ

И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА

НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ УЧИОНИЦА

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ ''РАДОШ ЈОВАНОВИЋ СЕЉА'' У ПРОКУПЉУ

Ред. бр.

ОПИС

Јединица мере

Количина

Јединична цена

Укупно дин.

1.

Пажљива демонтажа дрвених подних сокли бродског пода. Сокле демонтирати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 5 км.

Обрачун по м' лајсни.

На спрату, просторија број: 20, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32 и 33.

м

235,00

 

 

2.

Пажљива демонтажа дрвених подних лајсни паркета. Лајсне демонтирати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 5 км.

Обрачун по м' лајсни.

У приземљу, просторија број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14 и 17.

На спрату, просторија број: 19, 21, 22, 25 и 26.

м

410,00

 

 

3.

Пажљива демонтажа пода од ламината и лајсни. Ламинат и лајсне демонтирати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 5 км.

Обрачун по м2.

У приземљу, просторија број: 9.

м2

27,00

 

 

4.

Набавка и постављање јеловог бродског пода дебљине 22 мм, на перо и жљеб преко постојећег бродског пода и равњајућег слоја од сувог песка. Првокласан, без чворова и сув бродски под израдити по детаљима и упутству пројектанта. Даске спојити на перо и жљеб. Поред зидова поставити храстову профилисану соклу висине 8

цм, дебљине 2,2 цм. Сучељавања геровати и соклу причврстити месинганим холшрафовима са типловима на размаку до 80 цм. Сокла улази у цену пода.

Обрачун по м2 пода.

На спрату, просторија број: 20, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32 и 33.

м2

353,00

 

 

5.

Стругање и бојење лазурним бојама бродског пода. Бродски под стругати машинским путем са најмање две врсте папира, последњи папир мора бити финоће најмање 120. Ваљак на машини за хобловање подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне. Остругани бродски под бојити лазурним бојама, садолином или неким сличним

средством по избору пројектанта. Пре бојења све површине прећи фином шмирглом, да остане глатка површина. Бојити два пута са размаком за сушење од 24 х, прећи најфинијом шмирглом и бојити по трећи пут.

Обрачун по м2 обрађене површине.

На спрату, просторија број: 20, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32 и 33.

м2

353,00

 

 

6.

Стругање старог паркета машинским путем. Паркет стругати машинским путем са три врсте папира, од којих је последњи финоће најмање 120. Ваљак на паркет машини подесити да остругана површина буде потпуно равна, без удубљења или других трагова. Обрусити све лајсне.

Обрачун по м2 остругане површине.

У приземљу, просторија број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14 и 17. На спрату, просторија број: 19, 21, 22, 25 и 26.

м2

695,00

 

 

7.

Израда и постављање лајсни, на саставу пода и зидова. Поставити првокласне и суве лајсне, а сучељавања геровати. Лајсне причврсти месинганим холшрафовима са типловима на размаку од 80 цм. Обрачун по м' лајсни.

У приземљу, просторија број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14 и 17. На спрату, просторија број: 19, 21, 22, 25 и 26.

м

431,00

 

 

8.

Лакирање паркета лаком по избору пројектанта. Паркет лакирати три пута. Отворене фуге паркета китовати смесом фине струготине и лака. По сушењу прећи фином шмирглом, опајати под и лакирати први пут. После 24 часа паркет китовати, прећи фином шмирглом, опајати

под и лакирати други пут. Потпуно осушени други слој лака фино брусити, опајати под и лакирати трећи пут. Приликом лакирања водити рачуна да четка буде натопљена лаком. Обрачун по м2 лакиране површине.

м2

661,00

 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА:

2.а За понуђаче у систему ПДВ-а:

 

Укупна вредност радова изражена у динарима без ПДВ-а:

дин.

Укупна вредност ПДВ-а по стопи од ___ %:

дин.

Укупна вредност радова изражена у динарима са ПДВ-ом:

дин.

Словима:

 

2.б. За понуђаче који нису у систему ПДВ-а:

 

Укупна вредност радова изражена у динарима:

дин.

Словима:

 

 

 

 

 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

М. П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:

Образац структуре цене – Предмер и предрачун радова је у ствари технички опис позиција радова са тачним количинама и јединичним ценама сваке позиције радова обухваћене предмером.

Предмер радова као саставни део конкурсне документације комисуја за јавну набавку преузима:

·         из главног пројекта уколико се радови изводе на основу грађевинске дозволе или

·         из предмера и предрачуна радова сачињеног од стране стручних лица-пројектаната, уколико се ради о радовима текућег и инвестиционог одржавања објекта који не подлежу обавези израде главног пројекта и исходовања грађевинске дозволе.

 

 

У складу са чл. 71 Закона о јавним набавкама Наручилац је дужан да приликом одређивања техничких спецификација тј. изради главног пројекта или предмера и предрачуна радова пропише обавезно поштовање техничких стандарда приступачности за особе са инвалидитетом, односно да техничко решење буде приступачно за све кориснике.

 


 

ОБРАЗАЦ 4.

 

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА О НАЧИНУ НАСТУПА

 

 

 

            У поступку јавне набавке мале вредности, наступам и подносим понуду на следећи начин:

 

 

         А)  САМОСТАЛНУ ПОНУДУ

 

         Б)  ПОНУДУ СА СЛАДЕЋИМ ПОДИЗВОЂАЧИМА:

 1. ______________________________________________________ назив подизвођача
 2. ______________________________________________________ назив подизвођача
 3. ______________________________________________________ назив подизвођача

 

         В)  ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ СА ЧЛАНОВИМА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

 

 1. ______________________________________________________ носилац посла
 2. ______________________________________________________ члан групе
 3. ______________________________________________________ члан групе

 

 1. ______________________________________________________ члан групе

 

 1. ______________________________________________________ члан групе

 

 

 

Напомена:    Заокружити начин на који се подноси понуда и унети податке о подизвођачима или

                        носиоцу посла и члановима групе понуђача уколико се понуда подноси на тај начин.

 

 

 

 

 

 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

М. П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 5.

 

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

који наступа самостално

 

 

Пословно име или скраћени назив

 

Адреса седишта

Улица и број

 

Место

Општина

Одговорно – овлашћено лице

 

Особа за контакт

 

Текући рачун предузећа и посл.банка

 

Матични број понуђача

 

Порески број предузећа – ПИБ

 

ПДВ број

 

Телефон

 

Телефакс

 

Е-mail

 

 

 

 

 

 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

М. П

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 6.

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

који наступа са подизвођачима

 

 

Пословно име или скраћени назив

 

Адреса седишта

Улица и број

 

Место

Општина

Одговорно – овлашћено лице

 

Особа за контакт

 

Текући рачун предузећа и посл.банка

 

Матични број понуђача

 

Порески број предузећа – ПИБ

 

ПДВ број

 

Телефон

 

Телефакс

 

Е-mail

 

 

 

 

 

 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

М. П

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 7.

 

 

 

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

За делимичну реализацију јавне набавке, ангажујем следеће подизвођаче:

 

Ред.

бр.

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

ВРСТА - ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА

ПОВЕРЕНЕ ПОДИЗВОЂАЧУ

ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ

ПОДИЗВОЂАЧА

%

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

УКУПНО ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ СВИХ ПОДИЗВОЂАЧА:

_____  %

 

Напомена: Укупно учешће свих подизвођача у предмету јавне набавке не сме прећи 50%

                     укупне вредности радова.

 

 

 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

М. П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 8.

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

 

 

Пословно име или скраћени назив

 

Адреса седишта

Улица и број

 

Место

Општина

Одговорно – овлашћено лице

 

Особа за контакт

 

Текући рачун предузећа и посл.банка

 

Матични број

 

Порески број предузећа – ПИБ

 

ПДВ број

 

Телефон

 

Телефакс

 

Е-mail

 

 

 

Напомена: Образац копирати за сваког подизвођача понаособ уколико се у

                    поступку јавне набавке наступа са више понуђача.

 

 

 

 

 

 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

М. П

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 9.

 

 

 

И З Ј А В А

ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

 

Изјављујемо да у поступку јавне набавкe за извођење радова подносимо заједничку понуду и наступамо као група понуђача.

Овлашћујемо члана групе ________________________________ из ________________,               ул. ___________________________ бр. ____,  да као носилац посла - овлашћени члан групе понуђача у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред наручиоцем, потпише и овери уговор о извођењу радова.

 

 

ПУН НАЗИВ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

ВРСТА-ПОЗИЦИЈА  РАДОВА ПОВЕРЕНА ЧЛАН ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА

ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ У ПОНУДИ

%

ПОТПИС И ПЕЧАТ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА  ЧЛАНА ГРУПЕ  ПОНУЂАЧА

Носилац посла:

 

 

_______ %

м.п.

________________

Члан групе:

 

_______ %

м.п.

________________

Члан групе:

 

_______ %

м.п.

________________

Члан групе:

 

_______ %

м.п.

________________

 

Напомена:   Учешће носиоца посла-овлашћеног члана групе понуђача не може бити мање

од 40% од укупне вредности понуде.

 

                        

                                                                             

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 10.

 

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

-НОСИОЦУ ПОСЛА-

КАО ОВЛАШЋЕНОМ ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

 

 

Пословно име или скраћени назив

 

Адреса седишта

Улица и број

 

Место

Општина

Одговорно – овлашћено лице

 

Особа за контакт

 

Текући рачун предузећа и посл.банка

 

Матични број

 

Порески број предузећа – ПИБ

 

ПДВ број

 

Телефон

 

Телефакс

 

Е-mail

 

 

 

 

 

 

 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

М. П

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 11.

 

 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

 

 

Пословно име или скраћени назив

 

Адреса седишта

Улица и број

 

Место

Општина

Одговорно – овлашћено лице

 

Особа за контакт

 

Текући рачун предузећа и посл.банка

 

Матични број

 

Порески број предузећа – ПИБ

 

ПДВ број

 

Телефон

 

Телефакс

 

Е-mail

 

 

 

Напомена: Образац копирати за сваког члана групе понуђача понаособ уколико

                     се у поступку јавне набавке наступа као група понуђача.

 

 

 

 

 

 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

М. П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 12.

 

 

 

 

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

 

 

 

 

Изјављујем да је дана ____. ____. 2015. године, представник понуђача извршио обилазак локације и објекта, на којој се изводе радови који су предмет јавне набавке и да је исти стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде.

Такође изјављујем да је понуђач у потпуности упознати са свим условима градње и извођења радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеним роковима реализације предмета јавне набавке и промене понуђених јединичних цена.

 

 

 

 

 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

М. П

 

 

 

           

 

 

НАПОМЕНА:  

 • За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач.
 • За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.

 

 

 ОБРАЗАЦ 13.

 

 

И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч А

О ОДГОВОРНИМ ИЗВОЂАЧИМА РАДОВА

 

У сврху реализације предмета јавне набавке - извођења радова у складу са техничким условима из конкурсне документације, важећим законима и прописима, уколико се понуда оцени као прихватљива, биће именована следећа стручна лица – одговорни извођачи радова.  

 

 

Ред.Бр.

Име и презиме

Број лиценце

Основ ангажовања:

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

М. П

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:

Последњу колону ''Основ ангажовања'' попунити тако, што се за стручна лица-одговорне извођаче радова са статусом стално запослених код понуђача уноси број "1", а за стручна лица-одговорне извођаче радова ангажована посебним уговором (уговор о делу, привременим и повременим пословима...) уноси број "2".

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 14

 

 

 

 

 

 

И  З  Ј  А  В  А

О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

 

 

 

 

Понуђач ______________________________________ из ___________________ ул. _______________________________ бр. ____ овом изјавом потврђује да у  потпуности прихвата све услове из конкурсне документације за реализацију јавне набавке бр.  ______.

 

Понуђач је сагласан да понуда за реализацију предмета набавке не буде прихваћена уколико се прегледом документације утврди да иста не испуњава неки од тражених услова.

 

 

 

 

 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

М. П

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

 • За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач.
 • За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 15

 

 

 

ОБРАЧУН

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

 

 

Трошкови припреме понуде који се потражују:

Ред.бр.

ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ИЗНОС

1.

 

дин.

2.

 

дин.

3.

 

дин.

4.

 

дин.

5.

 

дин.

Укупан износ трошкова који се потражује:                                                

дин.

 

 

 

 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

МП

 

 

               

Н а п о м е н а:

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/12 и 14/15):

 

 • Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

 

 • Накнада трошкова може се тражити само у случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца када је исти дужан да понуђачу надокнади само трошкове:

 

 • израде узорка или модела ако је конкурсном документацијом предвиђена израда истих и уколико су исти израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца као и,
 • прибављања средстава финансијског обезбеђења.

 

све под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

 

 • Напомена: Уколико понуђач попуни и овери Образац 15-Обрачун трошкова припреме понуде сматраће се да исти потражује обрачунате трошкове.

 

 

 

ОБРАЗАЦ 16

 

 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12 и 14/15),  д а ј е  с е

 

 

И  З  Ј  А  В  А

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 

 

 

 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу испред понуђача ___________________________________ (уписати назив понуђача), из _________________ ул. __________________________ бр. _________, изјављујем да је понуда бр._____ за извођење радова ______________________________________________ који су предмет ЈНМВ бр.______ сачињена и поднета независно, без договора са другим понуђачима или заинетресованим лицима.

 

 

 

 

 

 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

М. П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                    ОБРАЗАЦ 17

 

            У складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12 и 14/15) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈН бр. _________ од _____________године,  д а ј е   с е

 

 

И З Ј А В А П О Н У Ђ А Ч А

 

 

 

 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред понуђача _________________________ из _____________ ул._________________________ бр.____ , изјављујем:

 

 

 • да понуђач испуњава обавезни услов из поглавља 1. тачка 6 и то:

 

 • све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,

 

 • да је ималац права интелектуалне својине односно да сноси све трошкове исплате накнаде за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

М. П

 

 

 

 


ОБРАЗАЦ 17а

 

            У складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12 и 14/15) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈН бр. _________ од _____________године,  д а ј е   с е

 

 

И З Ј А В А   

ПОДИЗВОЂАЧА

 

 

 

 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред подизвођача _________________________ из _____________ ул._________________________ бр.____ , изјављујем:

 

 

 • да подизвођач испуњава обавезни услов из поглавља 1. тачка 6 и то:

 

 • све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
 • да је ималац права интелектуалне својине односно да сноси све трошкове исплате накнаде за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

М. П

 

 

 

 


ОБРАЗАЦ 17б

            У складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12 и 14/15) и условима утврђеним конкурсном документацијом за реализацију ЈН бр. _________ од _____________године,  д а ј е   с е

 

 

И З Ј А В А

ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

 

 

 

 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу као овлашћено лице испред члана групе понуђача _________________________ из _____________ ул._________________________ бр.____ , изјављујем:

 

 

 • да ћлан групе понуђача испуњава обавезни услов из поглавља 1. тачка 6 и то:

 

 • све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине,
 • да је ималац права интелектуалне својине односно да сноси све трошкове исплате накнаде за коришћење патената, као и евентуалну одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица.

 

 

Напомена:Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОТПИС  ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

М. П

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 18.

 

МОДЕЛ  

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

тј. о извођењу радова на замени подова

 

 

 

Уговорне стране :

 

 1. Пољопривредна школа ''Радош Јовановић Сеља'' у Прокупљу, ул Вука Караџића бр. 1, матични број: 07271328, ПИБ : 100257535, коју заступа директор Небојша Бјелић, (у даљем тексту Наручилац).

 

 1. Извођач ___________________________________________________ из ________________, ул. _____________________бр. _____, матични број _____________, ПИБ ________________, текући рачун бр. _________________ код пословне банке _____________________, кога заступа директор _______________________, (у даљем тексту Извођач).

 

 

 

Предмет Уговора

 

Члан 1.

 

Уговорне стране констатују да је Наручилац на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр. 2 од ___.___.2015.године, Одлуком о додели уговора бр.________ од ___. ___. 2015.године, реализацију предмета јавне набавке - извођење радова  уступио понуђачу ____________________ из ________________ ул. _______________________ бр.____ .

 

Члан 2.

 

            Предмет уговора је извођење радова _________________________________________ на објекту Наручиоца у Прокупљу ул. Вука Караџића бр. 1, и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача бр. ______  од ___. ___. 2015. године, која је дата у прилогу и чини саставни део овог Уговора.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач се обавезује да обезбеди неопходну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, неопходну за реализацију уговорених радова у уговореним роковима и у складу са важећим прописима и стандардима.

 

                                                                                                    

Вредност радова - цена

 

Члан 3.

 

Уговорне стране утврђују да је укупна цена радова:

 • За понуђача у систему ПДВ-а: ______________ динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом по стопи од ___ % укупно износи_________________ динара.
 • За понуђача ван система ПДВ-а укупно _________________ динара.

 

која је добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача број _______ од ___.___.2015. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

 

Реализација предмета јавне набавке

 

Члан 4.

 

Извођач ће извођење уговорених радове реализовати на следећи начин:

 1. самостално без ангажовања подизвођача,
 2. самостално уз ангажовање следећих подизвођача:
  • _______________________________________________ (назив подизвођача), са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено извођење следећих позиција радова __________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности радова,
  • _______________________________________________ (назив подизвођача), са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено извођење следећих позиција радова __________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности радова.

Преко наведених подизвођача реализује се укупно  ____ % уговорене вредности радова.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих уговорених обавеза, што се односи и на радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

 

 1. заједнички као група понуђача коју чине:
  • _______________________________________________ (назив носиоца посла), са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено извођење следећих позиција радова __________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности радова,
  • _______________________________________________ (назив члана групе), са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено извођење следећих позиција радова __________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности радова,
  • _______________________________________________ (назив члана групе), са седиштем у ___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични број ______________, коме је поверено извођење следећих позиција радова __________________________________________________ што износи ____ % укупно уговорене вредности радова.

            Извођач – носилац посла односно овлашћени члан групе понуђача одговара Наручиоцу за

извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе

понуђача.

 

Услови и начин плаћања

 

Члан 5.

Плаћање ће се вршити по испостављеним привременим и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверених листова грађевинске књиге изведених позиција радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ______од ____. ____. 2015. године, потписаним и овереним од стране стручног надзора, у року од 45 дана од дана пријема рачуна - оверене ситуације.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора. 

 

Рок за завршетак радова

 

Члан 6.

           

            Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од 30 (тридесет) календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део  закљученог уговора.

            Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да  су се стекли услови за увођење извођача у посао након испуњења следећих услова:

 

 • да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију-Главни пројекат, Локацијску и Грађевинску дозволу сходно Закону о планирању и изградњи, односно неопходне техничке спецификације и опис позиција радова уколико се ради о пословима текућег и инвестиционог одржавања објеката.
 • да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту;

 

Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају и технички преглед уколико радови подлежу истом, а што стручни надзор на позив одговорног извођача радова констатује уписом у грађевински дневник.

            Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

 

Члан 7.

 

            Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

-  у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе;

-  у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим

    радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим

    уговорених радова.

            Захтев за продужење рока извођења радова Извођач у писменој форми подноси Наручиоцу у року од 5 (пет) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 10 дана пре истека рока за завршетак радова.

            Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну писмени споразум.

            У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику извођења радова, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на продужење рока извођења радова и захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

            Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

                                                                                        

Уговорна казна

 

Члан 8.

 

            Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 ‰ (промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупне вредности уговорних радова.

            Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности изведених радова по окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

 

Обавезе Извођача

 

Члан 9.

 

Извођач се обавезује да радове изведе  у складу са важећим техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу као и да:

 • да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;               
 • да се строго придржава мера заштите на раду;
 • да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
 • да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
 • да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;
 • да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
 • да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
 • да омогући вршење стручног надзора на објекту;
 • да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
 • да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;
 • да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;
 • да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана од позива Наручиоца.

 

Члан 10.

 

             Извођач се обавезује да у складу са законом и важећим прописима о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да садржи:

 • податке о објекту који се гради;
 • одговорном пројектанту;
 • издатој грађевинској дозволи,
 • податке о Наручиоцу, Извођачу и Стручном надзору;
 • почетку грађења – извођењу радова и року завршетка радова.

 

Обавезе Наручиоца

 

Члан 11.

 

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. Уговора  и да од Извођача, по завршетку радова прими наведене радове.

 Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са стручним надзором.

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и грађевинску дозволу  уколико радови подлежу овој обавези, као и да му обезбеди  несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем.

 

Осигурање и финансијско обезбеђење

 

Члан 12.

 

Извођач је дужан да Наручиоцу након закључења Уговора преда бланко сопствене менице и менична овлашћења за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном року и то:

-   Извођач се обавезује да након закључења Уговора преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење посла, у корист наручиоца, у износу од 10 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 60 (шездесет) дана дужим од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

-    Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу бланко сопствену меницу и менично овлашћењe за отклањање грешака у гарантном року, у корист Наручиоца, у износу од 5 % од укупне вредности уговора са ПДВ-ом, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 5 (пет) дана дуже од уговореног гарантног рока.

            Наручилац има право да наплати меницу за отклањање недостатака у гарантном року уколико Извођач на писани позив Наручиоца не отпочне са отклањањем недостатака у извођењу радова, у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног захтева Наручиоца, односно не усклади квалитет уграђених материјала и квалитета извођења радова са захтевима Наручиоца.

            У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама у складу са правним стандардом о пажњи доброг привредника.

            Извођач је дужан да осигура извођење радова код осигуравајућег завода на уговорени износ за све време изградње, тј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји.

 

Гарантни рок

 

Члан 13.

 

            Гарантни рок за изведене радове је __( _______) године  и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву ургађену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума премопредаје радова.

 

Извођење уговорених радова

 

 

Члан 14.

 

            За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте и радове те врсте у складу са пројектном документацијом или техничким спецификацијама позиција радова.

            Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

            Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

            У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

            Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о планирању и изградњи.

 

Вишкови радова

 

Члан 15.

 

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова на појединим позицијама радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.

Након добијања писмене сагласности Наручиоца и закључења Анекса уговора којим Наручилац након обезбеђења финансијских средстава преузима обавезу финансирања утврђених вишкова радова, Извођач радова ће извести вишкове радова.

Јединичне цене за све позиције радова из предмера и предрачуна радова усвојене понуде Извођача бр. ______ од ____.____. 2015.године, за које се утврди постојање вишкова радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова који не прелазе 10% укупно уговорених количина радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

 

Непредвиђени радови

 

Члан 16.

 

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

           Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача. 

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Извођење хитних непредвиђених радова Наручилац и Извођач ће уговорити у складу са процедуром дефинисаном Законом о јавним набавкама.

 

Накнадни и додатни радови

 

Члан 17.

 

Накнадни и додатни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора, те уколико Наручилац захтева да се изведу потребно их је посебно уговорити у складу са процедуром дефинисаном Законом о јавним набавкама.

Накнадни и додатни радови изведени без сагласности наручиоца и писмено закљученог уговора правно су неважећи и наручилац исте неће финансирати.

 

Примопредаја изведених радова

 

Члан 18.

 

            Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Спремност изведеног објекта – изведених радова за примопредају својим потписом у грађевинском дневнику потврђује надзорни орган о чему обавештава Наручиоца који преузима обавезу формирања комисије за примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова.

            Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

            Комисију за примопредају радова чине 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова уз присуство Стручног надзора и Одговорног извођача радова.

            Комисија сачињава Записник о примопредаји изведених радова.

            Извођач је дужан да приликом примопредаје Наручиоцу преда комплетну техничку и градилишну документацију са свим неопходним атестима и гарантним листовима уграђене опреме и материјала. Уколико изведени радови подлежу техничком пријему и издавању употребне дозволе Извођач радова  се обавезује да комисији достави сву неопходну документацију и податке о изведеним радовима.

            Недостатке-грешке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 (пет) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

            Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Технички преглед радова и употребну дозволу обезбедиће Наручилац.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити на коришћење изведени објекат - радове.

 

 

Коначни обрачун вредности изведених радова

 

Члан 19.

 

            Коначну вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране одговорног извођача радова и стручног надзора и уговорених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

            Окончана ситуација за изведене радове се испоставља након сачињавања Записника о коначном обрачуну вредности изведених радова.

 

            Примопредаја и коначни обрачуну вредности изведених радова, могу бити верификовани посебним или јединственим записником, о чему одлуку доноси мешовита Комисија за примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова, сачињена од 2 (два) представника Наручиоца и 1 (једног) представника Извођача радова.

 

Раскид Уговора

 

Члан 20.

            Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана.

            Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора.

            Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

            Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

            Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

            Уговор се раскида у форми закључења Уговора о раскиду уговора о извођењу радова који садржи основ за раскид уговора. Уколико се ради о једностраном раскиду уговора Наручилац је у обавези да сачињени Уговор о раскиду достави Извођачу радова.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања све до примопредаје објекта, као и да Наручиоцу преда расположиву техничку и градилишну документацију.

 

Остале одредбе

 

Члан 21.

 

            За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о планирању и изградњи објеката и Закона о облигационим односима.

 

 

Члан 22.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   инвестиционо-техничка документација

-   понуда Извођача бр. ________ од _____. _____. 2015. године

 

 

Члан 23.

            Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност привредног суда у Нишу.

 

 

Члан 24.

 

            Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

 

Члан 25.

 

            Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветна примерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

 

 

НАРУЧИЛАЦ:

МП

МП

ИЗВОЂАЧ:

 

 

 

 

 

 

Сагласан са моделом уговора:  МП ____________________ (потпис понуђача)

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 19

 

 

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН  -  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 

Извођења радова: ________________________________________________ (кратак опис радова)

На објекту наручиоца: у ___________________ ул. _________________ бр.____.

 

 

 

Ред број

ОПИС ВРСТЕ РАДОВА -ПОЗИЦИЈЕ РАДОВА

Трајање радова по врстама радова-позицијама

(дана)

ПЕРИОД ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

1.месец

2.месец

3.месец

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.

И З В О Ђ А Ч

 

 

 

 

 

 

                       

Напомена:

Понуђач у наведеној форми или на свом обрасцу даје динамички план реализације радова који су предмет јавне набавке у складу са понуђеним роком извођења радова.

                                                                                                                               

 

 

 

 

ПРИЛОГ 20

 

 

 

ОВЛАШЋЕЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

 

 

___________________________________________________________________

(име и презиме лица које представља понуђача)

 

из _________________________________ ул. _______________________________

 

бр.л.к.______________________ ПУ _________________ овлашћује се да у име и

 

испред понуђача: ______________________________из ______________________,

 

ул.______________________ бр._____, може да учествује у поступку отварања понуда

 

за јавну набавку бр. ____________ и предузима све радње прописане

 

Законом о јавним набавкама.

 

            Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

 

 

 

 

Дана, ____. ____. 2015. године

 

 

 

                                                                                                         П о н у ђ а ч

м.п.     ___________________

          (потпис овлашћеног лица)

 

 

 

 

Напомена:

Овлашћење представника понуђача за учешће у поступку отварања понуда овлашћено лице предаје комисији у оригиналу пре почетка отварања понуда иначе не може присуствовати отварању понуда иако је исту доставило у склопу запечаћене понуде.

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ 21

 

 

 

 

ПОТВРДА О ПРЕУЗИМАЊУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

За јавну набавку бр. _____ .

 

 

 

Потврђујем да сам у име понуђача______________________________________

са седиштем у ____________________, ул. _________________________бр. ___.

Матични број: ___________________ПИБ: ____________________________

Контакт особа:              _____________________________

Контакт телефон:                   ______________ факс: __________

 

преузео конкурсну документацију за јавну набавку бр.________________тј. За  набавку-извођење  радова_____________________________________________________________.

 

 

ДАТУМ:                                ___________________________

Овлашћено лице         :                  ___________________________

ПОТПИС:                             ___________________________   М.П.

 

 

Напомена:

Образац потврде понуђач преузима приликом преузимања конкурсне документације и попуњену и оверену доставља наручиоцу у најкраћем могућем року. Приликом предаје понуде понуђач није у обавези да достави потврду о преузимању конкурсне документације.

 

ВАЖНО:

Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници а директно их проследити само понуђачима за које има доказ (достављену потврду о преузимању конкурсне документације) да су преузели конкурсну документацију.  

У случају да потписану и оверену Потврду о преузимању конкурсне документације понуђач не достави Наручиоцу поштом на адресу: ОШ Ратко Павловић Ћићко, Милоша Обилића бр. 19, Прокупље или печатирану и скенирану на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Наручилац не преузима никакву одговорност везано за члан 63 Закона о јавним набавкама.

 

 

ОБРАЗАЦ 22

 

На основу члана 102. Закона о јавним набавкама

(''Службени гласник Републике Србије'', број 124/12 и 14/15),  д а ј е  с е

 

 

П О Т В Р Д А

О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ

 

За јавну набавку бр. 2/2015

 

 

 

Овом потврдом Наручилац Пољопривредна школа ''Радош Јовановић Сеља''  из Прокупља ул. Вука Караџића бр. 1, потврђује да је од стране _______________________, као овлашћеног представника Понуђача ____________________из ___________ ул. ____________ бр. __, предата Понуда бр. _____ од ______.2015.године за Јавну набавку бр. 2/2015 од __________2015. године.

 

 Понуда је код наручиоца евидентирана и заведена под бр. ____ од ________.2015.године.

 

 

 

Датум пријема понуде:

_________.2015.године

Време пријема понуде:

 

Овлашћено лице наручиоца:

 

Потпис:                                           

М.П.

 

 

 

 

НАПОМЕНА:

Наручилац ће потврду о пријему понуде издати само понуђачима који понуду доставе непосредно – директно на наведену адресу наручиоца у позиву за достављање понуде.

Потврда о пријему понуде неће се издавати понуђачима који понуду доставе поштом или преко курирских служби.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промотивни видео